Kuran'dan Hz. Mehdi'ye İşaretler..

Bu yazıda Kuran ayetlerinin ışığında İslam dünyasını bir çatı altında toplayacak ve Kuran ahlakının yaşanmasına vesile olacak Hz. Mehdi'nin çıkışından bahsedeceğiz

Kuran'dan Hz. Mehdi'ye İşaretler..

Kuran ayetlerini incelediğimizde, ahir zamanda çıkacak olan Hz. Mehdi'nin Kuran ahlakını hayata geçireceğine dair pek çok işaret bulabiliriz.

Kuran'da bu konuda dikkat çekilen önemli bir nokta, İslam'ın tüm diğer dinlere (buradaki "din" kavramı sistem ve ideolojileri de kapsar) üstün geleceğidir. Allah Kuran'da şu şekilde buyurur:

"Ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Oysa kafirler istemese de Allah, Kendi nurunu tamamlamaktan başkasını istemiyor. Müşrikler istemese de O dini (İslam'ı) bütün dinlere üstün kılmak için elçisini hidayetle ve hak dinle gönderen O'dur." (Tevbe Suresi, 32-33)

"Andolsun, biz Zikir'den sonra Zebur'da da: "Şüphesiz arza salih kullarım varisçi olacaktır" diye yazdık. Gerçek şu ki kulluk eden bir topluluk için bunda (Kuran'da) 'açık bir mesaj' (veya gerçek bir çıkış yolu) vardır." (Enbiya Suresi, 105-106)

"Allah, içinizden iman edenlere ve salih amellerde bulunanlara vaadetmiştir: Hiç şüphesiz onlardan öncekileri nasıl 'güç ve iktidar sahibi' kıldıysa, onları da yeryüzünde 'güç ve iktidar sahibi' kılacak, kendileri için seçip beğendiği dinlerini kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak ve onları korkularından sonra güvenliğe çevirecektir. Onlar, yalnızca Bana ibadet ederler ve Bana hiçbir şeyi ortak koşmazlar. Kim bundan sonra inkâr ederse, işte onlar fasıktır." (Nur Suresi 55)

Allah, Tevbe Suresi 32-33 ve Enbiya Suresi 105-106 ayetlerinde yeryüzüne Kuran ahlakının hakim olacağına dikkat çekerken, Nur Suresi'nin 55. ayetinde bunun şartını bildirmektedir; bu da şirk koşmadan yalnızca Allah'a kulluk etmek, O'nun yolunda salih amelde bulunmak yani Kuran ahlakını tam anlamı ile yaşamaktır.

Hz. Mehdi'nin Çıkış Vakti

Ahir zaman alametleri hakkında bize yol gösteren en önemli dellilerden birisi Hz. Mehdi'nin çıkışıdır. Mehdi, ahir zamanın en büyük fitnelerinin gerçekleştiği dönemde ortaya çıkacaktır.

Hz. Mehdi'nin geleceği zaman hadisler de açık olarak belirtilmiştir. Mehdi'nin ortaya çıkışından kısa bir süre önce belirecek birçok alamet insanların bu kutlu şahsı anlamasına yardımcı olacaktır. 1480-1567 yılları arasında yaşamış olan Ali bin Hüsameddin El Muttaki'nin hadislere ve diğer İslami kaynaklara yazdığı Ahir Zaman Mehdi'sinin Alametleri (Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman) adlı kitapta, Mehdi'nin gelişinden önceki ortamla ilgili Peygamberimiz (sav)'in şu haberi aktarılmaktadır:

"Ahir zamanda ümmetimin başına, sultanlarından şiddetli belalar gelir, öyle ki yerler Müslümanlara dar gelir. O zaman Allah, daha önce zulümle dolu olan dünyayı adaletle dolduran benim soyumdan birisini gönderecektir." (Ali bin Hüsameddin Muttaki, Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 12)

"Yemin ederim ki bu ümmete öyle şiddetli belalar gelecek de, kişi zulümden gaddarlıktan kurtulmak için sığınacak bir yer bulamayacaktır. Öyle sıkıntılı bir sırada Allah, benim hanedanımdan bir kimseyi gönderecek." (İmam Şarani, Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, s. 437)

Bu hadislerden Mehdi'nin ortaya çıkışından hemen önce, dünyada zulüm ve kargaşanın hakim olacağından bahsedilmektedir. Hadislerin devamında yine Mehdi'nin ortaya çıkışından önce, İslam ümmetine karşı çok büyük bir saldırı, çok büyük bir baskı olacağından da söz edilmektedir. Dikkat edilirse, içinde bulunduğumuz dönemde dünyanın birçok yerinde Müslümanlara karşı artan bir baskı ve zulüm söz konusudur.

Yukarıda belirtilen alametlerin yanında Hz. Mehdi'nin çıkış vaktine dikkat çeken çok sayıda hadis bulunmaktadır. Gelecek sayılarda açıklamaya devam edeceğimiz bu alametlerden 3 tanesini bu sayımızda ele alacağız.

Bu hadisler içinde bulunduğumuz dönemde gerçekleşmiş olaylara işaret ediyor olabilir. (En doğrusunu Allah bilir)

Afganistan'ın İşgali

Talikan'a (Afganistan'a) yazık oldu. Şüphesiz Allah Teala'nın orada altın ve gümüş olmayan hazineleri vardır. Orada Allah'ı hakkıyla bilen insanlar vardır. Onlar ahir zaman Mehdi'sinin yardımcılarıdır. (Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 59)

Hadiste Afganistan'ın ahir zamanda işgal edileceğine işaret vardır. Gerçekten de Rusların Afganistan'ı işgali olan 1979 yılı Hicri 1400 yılına, diğer bir ifadeyle Hicri 14. yüzyılın başlangıcına denk gelmektedir. Ayrıca şu anda Afganistan'ın içinde bulunduğu fiili durumun bu hadise mutabık olması da dikkat çekicidir.

Orada altın ve gümüş olmayan hazineleri vardır...

Rivayetin bu bölümünde de Afganistan'ın maddi zenginliklerine dikkat çekilmektedir. Bugün Afganistan'da çeşitli sebeplerle işletilmeye açılmamış büyük petrol yatakları, demir havzaları ve kömür madenleri tespit edilmiştir.

Fırat Nehri'nin Altın Bir Dağı Açığa Çıkarılması

Fırat Nehri altın bir dağ üzerinden açılmadıkça kıyamet kopmayacaktır... (Sahih-i Müslim, 11/320)

"Fırat Nehri bir altın dağını açığa çıkarır". (Sünen-i Ebu Davud, 5/116)

Fırat Nehri'nin suyu çekilerek altın hazinesini açıklaması zamanı yaklaşıyor. Her kim, o zaman orada bulunursa o hazineden bir şey almasın. (Hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Riyazü's Salihin, 3/332)

Görüldüğü gibi Mehdi'nin çıkışının önemli bir alameti olan Fırat Nehri'nin suyunun durdurulması ve altın değerinde bir hazinenin ortaya çıkması pek çok büyük hadis kitabında yer almaktadır. (Haruh Yahya, Ahir Zaman ve Dabbetü'l-Arz)
Şimdi hadislerde geçen bu konuyla ilgili önemli ifadeleri tek tek inceleyelim:

Resulullah buyurdu ki: (1) Fırat Nehri'nin suyu çekilerek (2) altından bir dağ meydana çıkmadıkça kıyamet kopmaz...

(1) Fırat Nehri'nin suyunun çekilip...

Suyuti'nin kitabında bu hadis "suyun durdurulması" olarak geçmektedir. Gerçekten de Keban Barajı, Fırat Nehri'nin suyunu durdurarak kesmiştir.

(2) "Altın"dan bir dağ meydana çıkmadıkça...

a) Yapılan baraj sayesinde; elektriğin üretilmesi, toplanan suyun arazide kullanılarak toprağın veriminin artması ve ulaşım kolaylığının sağlanması gibi sebeplerle, buradaki topraklar "altın" gibi kıymetli hale gelmiştir.

Bilindiği gibi barajlar yapı olarak betondan dev bir dağı andırmaktadır. Bu barajdan (hadis-i şerifteki benzetmeye göre dağdan) altın değerinde servet dökülmektedir. Dolayısıyla baraj "altın bir dağ" özelliğini kazanmaktadır.

b) Ayrıca yakın zaman önce uydu yolu ile Fırat Nehri'in altında altın yataklarının bulunduğunun tespit edilmesi de bu hadisin başka anlamlar içerdiğine işaret ediyor olabilir. (En doğrusunu Allah bilir)

Güneş ve Ay Tutulması

Mehdi için 2 alamet vardır ki... Bunun birincisi, Ramazan'ın birinci gecesi Ay'ın ikincisi de ortasında Güneş'in tutulmasıdır. (Heytemi Ahmet İbn-i Hacer-i Mekki, El Kavlul Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyyil Muntazar (Beklenen Mehdi'nin Alametleri), Şafak Yayınevi, Manisa, 1985, s.47)

Mehdi'nin çıkmasından önce bir Ramazan içinde Güneş iki defa tutulacaktır. (İmam Şarani, Ölüm-Kıyamet- Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, Bedir Yayınevi, İstanbul, s.440)

Ramazan'da iki defa Ay tutulması olacaktır.

Heytemi Ahmet İbn-i Hacer-i Mekki, El Kavlul Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyyil Muntazar (Beklenen Mehdi'nin Alametleri), Şafak Yayınevi, Manisa, 1985, s. 54
Yukarıdaki hadislerin toplamından çıkan ortak sonuçlar şunlardır:
1. Ramazan Ayı'nda Ay ve Güneş tutulmaları olacaktır.
2. Bu tutulmalar ortalama 14-15 gün arayla olacaktır.
3. Tutulmalar iki kere tekrarlanacaktır.


Bu tespitlere uygun olarak, 1981 yılında (Hicri-1401'de) Ramazan Ayı'nın 15. günü Ay, 29. günü de Güneş tutulmuştur.

Yine "ikinci olarak", 1982 yılında (Hicri-1402'de) Ramazan Ayı'nın 14. günü Ay, 28. günü de Güneş tutulmuştur.

Ayrıca bu hadisede "Ay"ın Ramazan'ın tam ortasında DOLUNAY halinde tutulması ve dikkatleri çekecek bir alamet olarak belirmesi de son derece anlamlıdır.

Mehdi, İslam'ı özüne döndürdüğü gibi Kuran ahlakının yaşanmasına vesile olacak Hilafet makamının önderliğinde bir İslam birliğini de gerçekleştirecektir.

Ahir zamanın en önemli olaylarının başında Mehdi'nin ortaya çıkışı ve onun liderliğinde İslam birliğinin kurulması gelmektedir. Bu birlik demokratik esaslara ve hukukun üstünlüğü prensibine dayanan merkezi bir İslami otorite anlamına gelen bir "İslam Birliği"dir. Tüm bu işaretlerden anlaşılacağı gibi İslam Birliğini kuracak olan Mehdilik görevi, günümüzde üstün ahlak sahibi Müslüman Türk Milletinin şahs-ı manevisinde tecelli etmektedir
Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2011, 00:03
banner184
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER