bodrum escort
bodrum escort

Maliye Bakanı'ndan Memur'a Müjde

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon farkının memurlara 2012 Ocak ayı maaşlarında yansıtılacağını söyledi.

Maliye Bakanı'ndan Memur'a Müjde

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu yıl merkezi yönetim bütçe giderlerinin 313,2 milyar lira, merkezi yönetim bütçe gelirlerinin 290,9 milyar lira, bütçe açığının 22,2 milyar lira, faiz dışı fazlanın 20,4 milyar lira olarak gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini bildirdi.

Şimşek, TBMM Genel Kurulunda, 2012 bütçesi sunuş konuşmasında, son yıllarda rekor düzeyde istihdam artışına rağmen işsizlik oranının hala arzulanan seviyelerde olmadığını, bu durumun, işgücü piyasasının yapısal özelliklerinden kaynaklandığını söyledi.

Türkiye'de çalışma çağındaki nüfus artışının birçok ülkeye göre yüksek, işgücüne katılım oranının ise düşük olduğunu kaydeden Bakan Şimşek, "Genç nüfus ve hızlı artan işgücüne katılım oranı, işsizlik oranını aşağı çekmeyi zorlaştırmaktadır" dedi.

Gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında Türkiye'de tarımda çalışan nüfusun toplam istihdamdaki payının oldukça yüksek olduğuna dikkat çeken Şimşek, "2010 yılı sonunda tarımda çalışan nüfusun toplam istihdamdaki payı, 2002'den bu yana 10 puan azalarak yüzde 25'e düşmüştür. Önümüzdeki yıllarda devam etmesi beklenen bu dönüşüm Türkiye'de işsizlik oranlarını aşağı çekmeyi zorlaştıran diğer bir faktördür" diye konuştu.

Bakan Şimşek, 25 yaş üstü nüfusun ortalama eğitim düzeyinin düşük olması ve tarımdan, tarım dışı sektörlere geçişin yoğun olmasının işgücü piyasasında arz talep uyuşmazlığını beraberinde getirdiğini belirterek, istihdamı sınırlayan en önemli faktörlerden birinin işgücü piyasasındaki katılıklar olduğuna vurgu yaptı.

Şimşek, Türkiye ekonomisini istihdam odaklı sürdürülebilir büyüme hedefine ulaştırmak üzere, işgücünün niteliğini, işgücü piyasasının esnekliğini ve işgücüne katılımı artıracak politikalara ağırlık vermeye devam edeceklerini kaydederek, kısa vadede istihdamı artırmanın en etkin yollarından birinin aktif işgücü politikalarını hayata geçirmek olduğunu, işgücünün nitelikli hale gelmesi için de yoğun çaba sarf ettiklerini belirtti.

Orta vadede istihdamı artırmak için birçok tedbiri uygulamaya koyduklarını anlatan Maliye Bakanı Şimşek, "2009 yılında yeni bir yatırım teşvik sistemiyle bugüne kadar 9 bin 616 adet teşvik belgesi verdik. Bu teşvik belgeleriyle yaklaşık 133 milyar TL'lik yatırım yapılması ve bu yatırımlarla 322 bin kişilik istihdam sağlanması öngörülmüştür" diye konuştu.

Şimşek, işsizlere beceri kazandırmak amacıyla Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezi Projesini başlattıklarını dile getirerek, bu projeyle 5 yılda yaklaşık 1 milyon işsizi eğitimden geçirmeyi ve başarılı kursiyerlerin yüzde 90'ını istihdam etmeyi hedeflediklerini bildirdi. Şimşek, ayrıca 2008 yılında uygulamaya koydukları işveren hissesinde 5 puanlık prim indirimi uygulamasına gelecek yıl da devam edileceğini söyledi.

Bakan Şimşek, gençlerin, kadınların ve mesleki eğitim alan işsizlerin istihdamı halinde işveren sigorta prim payının 54 aya kadar devletçe karşılanması uygulamasına devam edeceklerini de ifade ederken, "Yürürlüğe koyduğumuz prim indirimi ve teşvikler için ayırdığımız kaynak toplamı, 2008-2012 yılları arasında 20 milyar TL'yi aşmıştır" dedi.

Şimşek, işsizlik sorununun uzun vadede çözümü için beşeri sermaye stokunun kalitesini artırdıklarını, bu amaçla, iktidara geldikleri günden buyana eğitime öncelik verdiklerini, bütçeden en fazla kaynağı eğitime aktardıklarını anlattı.

-2010 Yılı kesin hesap kanunu-

2010 yılı kesin hesabı hakkında bilgi veren Şimşek, 2010 yılı bütçesinde bütçe giderlerinin 294,4 milyar TL, bütçe gelirlerinin 254,3 milyar TL ve bütçe açığının 40,1 milyar TL düzeyinde olduğunu kaydetti. Bakan Şimşek, 2010'da faiz giderlerinin 48,3 milyar TL, faiz dışı fazlanın ise 8,2 milyar TL olarak gerçekleştiğini açıkladı.

-Bu yıl sonu tahmini-

Bu yılki bütçenin gerçekleşme tahminlerimini de açıklayan Bakan Şimşek, şöyle konuştu:

"Merkezi yönetim bütçe giderlerinin 313,2 milyar TL, bütçe gelirlerinin 290,9 milyar TL, bütçe açığının 22,2 milyar TL, faiz dışı fazlanın da 20,4 milyar TL olarak gerçekleşeceğini tahmin etmekteyiz.

Yukarıdaki tahminlerimiz çerçevesinde 2011 yılı başlangıç bütçesine oranla; bütçe giderleri sadece binde 2 oranında yani 599 milyon TL sapmıştır. Bu, harcamaları kontrol altında tuttuğumuzu göstermektedir. Bütçe gelirleri ise başlangıç tahminine göre, yüzde 4,3 oranında yani 11,9 milyar TL artmaktadır. Bu artış, özelleştirme gelirlerindeki zayıf performansa (bütçede 9,5 milyar TL öngörülürken gerçekleşme 3 milyar civarında) rağmen sağlanacaktır.

Faiz hariç giderlerde ise başlangıç ödeneklerine kıyasla yüzde 2,1 oranında artış olurken vergi gelirlerinde yüzde 7,4 oranında artış beklemekteyiz. Faiz dışı harcamalardaki artış, özellikle altyapı yatırım harcamalarındaki artıştan kaynaklanmaktadır. 2011'de yatırımlar için bütçe başlangıç ödeneklerine ilaveten 9,1 milyar TL kaynak ayırdık. Bu kaynağı başta ulaştırma sektörü olmak üzere altyapı yatırımlarına tahsis ettik. Gelirlerdeki artış ise güçlü ekonomik büyüme ve yapılandırmaya bağlı olarak vergi gelirlerinde sağlanan olumlu sonuçtan kaynaklanmaktadır. 2011'de yapılandırmadan net 5 milyar TL gelir elde etmeyi hedefliyoruz.

2011 yılsonu bütçe açığının ise başlangıç bütçesinde yer alan 33,5 milyar TL yerine, yaklaşık üçte bir oranında (11,3 milyar TL) azalarak 22,2 milyar TL olarak gerçekleşmesini bekliyoruz.

2011'de bütçe giderlerinin GSYH'ye oranını yüzde 24,4, faiz dışı giderlerin yüzde 21,1, bütçe gelirlerinin ise yüzde 22,7 olarak gerçekleşmesini öngörüyoruz. Böylelikle, 2011 yılı Bütçesinde yüzde 2,8 olarak öngördüğümüz bütçe açığının GSYH'ye oranının yüzde 1,7 olarak gerçekleşeceğini tahmin etmekteyiz. Faiz dışı fazla ise yüzde 1,6 olarak tahmin edilmektedir. Ancak şunu da ifade etmek isterim ki Kasım sonu itibarıyla bütçe performansına baktığımızda, yılsonu açığın aşağı doğru revize edilen hedef açığın da altında kalması muhtemeldir.

2011'de merkezi yönetimde yüzde 1,7 olacağını tahmin ettiğimiz bütçe açığının milli gelire oranının daha kapsamlı olan genel devlette (merkezi yönetim, yerel yönetimler ve sosyal güvenlik kurumları) yüzde 1 olmasını öngörüyoruz. Bu oran ile Avrupa'da yüzde 3'lük Mastricht Kriterini sağlayan nadir ülkelerden biri olmayı sürdürüyoruz. Yatırımlara ilave ettiğimiz 9,1 milyar TL olmasaydı, genel devlet açığımız yüzde 1 yerine muhtemelen yüzde 0,3 olurdu."

-2012 yılı merkezi yönetim bütçesi-

2012 yılı bütçesi ile istihdamı artırmayı, yurt içi tasarruf seviyesini yükseltmeyi, cari açığı azaltmayı ve mali disiplini güçlendirmeyi hedeflediklerini anlatan Bakan Şimşek, bütçe ile reel kesimi desteklemeye devam etiklerini vurguladı.

Şimşek, bu amaçla; esnaf kredi faiz desteği, tarımsal kredi faiz desteği, ihracat desteği, KOBİ destekleri, teşvik ödemeleri ve işveren prim desteği için ayırdıkları kaynağı yüzde 13,5 oranında artırarak 8,3 milyar TL'ye yükselteceklerini açıkladı.

2012'de toplam yatırım ödeneklerinin 2011 yılı başlangıç ödeneklerine göre yüzde 24 artırarak 32,7 milyar TL'ye çıkartılacağını söyleyen Bakan Şimşek,

"2012 yılında da daha önceki yıllarda olduğu gibi, bütçe gelirlerimizde öngörülenden fazla artış olursa bu kaynağı da kısmen yatırımlara yönlendirmeyi planlıyoruz" dedi.

Bölgesel kalkınma projelerini hızlandırdıklarını, ar-ge faaliyetlerine daha çok destek verdiklerini kaydeden Bakan Şimşek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ar-ge projeleri için 2012'de yaklaşık 1,5 milyar TL ödenek öngördük. Ayrıca ar-ge faaliyetleri için sağlanacak toplam vergi ve prim desteğinin yüzde 20 artarak 840 milyon TL düzeyine çıkacağını tahmin ediyoruz.

2012 yılı bütçesinde mahalli idarelerin gelir paylarını 27,6 milyar TL olarak öngördük. Bu, önceki yıla göre yüzde 16,5'lik artışı ifade etmektedir.

Ayrıca kırsal kesimin altyapısını desteklemek amacıyla KÖYDES (550 milyon TL) ve SUKAP (500 milyon TL) Projelerine toplam 1 milyar 50 milyon TL kaynak ayırdık.

Bu suretle 2012'de mahalli idarelere toplamda 31,5 milyar TL destek sağlamayı öngörüyoruz."

-"Tarımsal destekleri artırmaya devam ediyoruz"-

Sosyal harcamalar için daha fazla kaynak ayırıp, dezavantajlı kesimleri desteklemeyi sürdürdüklerini vurgulayan Bakan Şimşek, şunları kayedetti:

"Bu kapsamda, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonuna aktarılan kaynağı 2011 yılı başlangıç ödeneğine göre yüzde 39 oranında artırarak yaklaşık 3 milyar TL'ye çıkarıyoruz. Özürlü eğitimi için ayrılan kaynağı yüzde 20,4 oranında artırarak 1,2 milyar TL'ye yükseltiyoruz. 2012'de yaklaşık 240 bin özürlü vatandaşımızın eğitim masraflarını karşılamayı hedefliyoruz. Özürlü evde bakımı için ayrılan kaynağı yüzde 28,7 oranında artırarak 2,9 milyar TL'ye yükseltiyoruz. 2012'de ortalama 385 bin kişinin evde bakım giderlerini karşılamayı hedefliyoruz."

-"Kamu çalışanlarını enflasyona ezdirmiyoruz-"

İktidara gelmelerinden buyana memuru, işçiyi ve emekliyi enflasyona ezdirmediklerini söyleyen Maliye Bakanı, hep enflasyonun çok üzerinde ücret ve maaş artışı yaptıklarını söyledi.

2010 yılında aile yardımı ödeneği dahil bin 300 TL olan en düşük memur maaşını, 2011 yılında yüzde 18,3 oranında artırarak bin 538 TL'ye yükselttiklerini, benzer şekilde, ortalama memur maaşını ise bin 577 TL'den bin 799 TL'ye çıkartarak yüzde 14,1 artışı sağladıklarını ifade etti.

Mehmet Şimşek, en düşük memur maaşıyla 2002 yılı Aralık ayında satın alınabilen dana eti, elektrik ücreti ve mazotun miktarı ile 2011 yılı Kasım ayındaki rakamları karşılaştırdı.

Kasım ayı itibarıyla 12 aylık enflasyon oranının yüzde 9,5 olduğunu hatırlatan Şimşek, "2011 yılı ikinci altı aylık dönemde enflasyon oranının yüzde 4'ü aşması halinde aşan kısım 2012 yılı Ocak ayında maaşlara yansıtılacaktır" diye konuştu.

-"Kamuda ücret dengesizliğine son verdik"-

Hükümetin öncelikli hedefleri arasında yer alan "eşit işe eşit ücret" politikasının gereği olarak 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin çıkarıldığını belirten Maliye Bakanı, "Kararnameyle, kurumsal ek ödemeleri ve denge tazminatını kaldırdık. Kadro karşılığı sözleşmeli personel statüsünü kaldırarak bunları kadrolu hale getirdik. Tüm personele hizmet sınıfı, kadro ve görev unvanları esas alınarak eşit tutarda ek ödeme yapılmasını sağladık. Aynı hizmet sınıfında, aynı veya benzer kadrolarda bulunan personel arasındaki ek ödemelerden kaynaklanan ücret dengesizliğini ortadan kaldırdık" dedi.

Beşeri sermayenin kalitesini artırmak için eğitime 2012 yılında da daha fazla kaynak ayrılacağını, Milli Eğitim Bakanlığı bütçe ödeneklerini yüzde 14,8 oranında artırılarak 39,2 milyar TL'ye çıkartıldığını anlatan Şimşek, "Böylece Milli Eğitim Bakanlığı en büyük bütçeye sahip icracı bakanlık olma özelliğini sürdürmektedir. AK Parti Hükümetleri döneminde 2002'de 11,3 milyar TL olan toplam eğitim bütçesini ise yaklaşık 5 katına çıkararak 2012'de 56,3 milyar TL'ye yükseltiyoruz" dedi.

Şimşek, bütçe ile 103 devlet üniversitesine kaynak sağlandığını da söyledi. - TBMM

Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2011, 21:24
banner184
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER